Regulace Cézavy

Napsal Viťa (») 8. 12. 2010 v kategorii Události- 20. století, přečteno: 6058×
cez.jpg

Nabízím Vám k přečtení materiál ze Žatčanského zpravodaje.


L i t a v a - C e z a v a

Letos uplynulo 80 let od ukončení regulace Litavy v našem katastru, která podstatně zasáhla

do krajiny na místě vypuštěného Žatčanského rybníka. Připomeňme si říčku blíže.

Řeka pramení ve Chřibech, teče přes Brankovice, Bučovice, Slavkov, Šaratice, Újezd,

Žatčany, Měnín a u Židlochovic se vlévá do Svratky - je dlouhá 58,5 km. Hornímu toku od pramene

k rychmanovskému mostu v Újezdě se říkalo Litava, dolnímu toku Cezava. V naučných slovnících

a mapách se objevují oba názvy, u nás byl vžitý název Cezava. Starší občané si pamatují, že se

po skončení regulace začalo říkat ,,Regulace“, „Regulka“. Zajímavě o názvu říčky píše

třebomyslický kronikář Rajmund Fiala, který uvádí, že se Litava těsně za Měnínem spojila se

Zlatým potokem, tekoucím od Telnice a teprve potom pod názvem Cezava pokračovala

k Židlochovicím. Můžeme mu dát za pravdu, protože se příprav na regulaci jako starosta Třebomyslic

účastnil, byl v přímém styku s projektantem akce, který dokonce u něho v domě bydlel a projekty

připravoval. Přidržme se názvu Litava, který je v poslední době pro celý tok řeky oficiálně užíván.

Před regulací se Litava od mostu u Zbraně (k Újezdu) stáčela vpravo a klikatě obtáčela celý

bývalý Žatčanský rybník až k Telnici. Hráze byly porostlé hustými keři a koryto bylo velmi úzké.

U Zbraně byla velká stavidla, kterými se voda pouštěla kolem Žatčan na mlýn Na hrázi. Mlýn byl

potom přestavěn na sýpku a byty pro pracovníky biskupského dvora, nyní je v užívání místního ZD.

Řeka pak pokračovala kolem Měnínského rybníka k Měnínu, stočila se do středu obce, pod mostem

se dostala přes silnici (most tam stál ještě v roce 1935) a tekla kolem nynější samoobsluhy za obec,

kde se spojila se Zlatým potokem a pod názvem Cezava se u Židlochovic vlévala do Svratky.

Důvodem k regulaci Litavy byly stálé stížnosti majitelů pozemků kolem Hranečnického

potoka na veliké škody, které jim vznikaly, když se za jarního tání voda v Litavě zvedala,

vytlačovala vodu do Hranečnického potoka a následně zaplavovala přilehlé kvalitní pozemky

ve 2. a 3. bonitní třídě, z kterých museli zemědělci platit vysoké daně. Stížnosti zemědělců byly

prošetřeny a uznány za důvodné už v roce 1901, ale regulovat se začalo až v roce 1912 v úseku

od Měnína k Židlochovicím. Mezitím se připravovaly projekty na celý tok. První světovou válkou

byly práce přerušeny. Teprve po válce byla akce obnovena a vypracován nový regulační plán.

Největší změna koryta se provedla právě v našem a měnínském katastru. Od mostu u Zbraně se

Litava napřímila, protnula pole bývalého Žatčanského a Měnínského rybníka, míjela Měnín (dříve

protékala přes obec) a před bažantnicí navázala na Cezavu. Zemní práce začaly v roce 1920, přes

Měnínský rybník se regulovalo v letech 1922 - 1924, přes Žatčanský rybník v letech 1925 - 1926.

Nové koryto vody bylo uvedeno do provozu 30. září 1926. S regulací se pokračovalo proti toku

Litavy, ve Slavkově skončily úpravy v roce 1930.

Rozpočet na regulaci byl 31,7 mil. Kč, státní a zemská subvence činila 70 % nákladu

a zbytek 9,5 mil. byl rozpočítán na pozemky k řece přiléhající. Zemědělci zaplatili asi 1750 Kčs

za jeden hektar.

Přestože bylo nové koryto poměrně hluboké, několikrát se ukázalo, že není schopno

pojmout všechny návalové vody, hlavně při rychlém jarním tání. Pamětníci vzpomínají, že se Litava

v našem katastru vylila z břehů ve válečném roce 1942. Ledové kry zatarasily mosty k Ropě a k

Měnínu, německé vojsko uvolňovalo pohyb ker výbušninami.

Povodeň v dubnu roku 1963

Podobná záplava nastala po tuhé zimě 1962-1963, v dubnu 1963 se řeka rozlila do polí

v širokém okolí. Následně se proto hráze řeky v našem katastru upravovaly a rozšiřovaly. Od té

doby voda z řeky nehrozí, ovšem okolí Hranečnického potoka se při velké vodě v Litavě mírným

záplavám nevyhýbá.

Josef Sedláček, kronikář obce

Povodeň v dubnu roku 1963

Foto na titulní straně: Cesta kolem Cezavy u ZD, říjen 2006

Obecní zpravodaj – vydává Zastupitelstvo obce Žatčany.

Náklad 280 ks. Řídí redakční rada.Výtisk je neprodejný.Tisk povolen MK ČR E 12700.

Příspěvky a inzeráty můžete odevzdávat na obecním úřadě, e-mail: obec.zatcany@oasanet.cz

Grafická úprava Marie Jurečková. Neprošlo jazykovou úpravou

VL

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel osm a tři